Over ons

Het doel van Stichting Iqra is om scholen op te richten en te beheren waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven en rekening wordt gehouden met de islamitische opvoeding.

 

De oprichter van Stichting Iqra is geestelijk leider Qaide Ahle Soennat, Zijne Eminentie Maulana Shah Ahmad Noorani Siddiqui, rahmatullahi 'alayh.. 


In opdracht van onze geestelijke leider hebben dhr. Hadji R.M. Kasiem en dhr. Hadji A. Walidin de school gesticht en ontwikkeld.


De dagelijkse leiding van Stichting Iqra is in handen van het College van Bestuur. Het bestuur bepaalt het beleid en is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De directeur-bestuurder is het enige bestuurslid. Er is sprake van een college van bestuur bestaande uit 1 persoon, nl. de directeur-bestuurder. 

 

De Raad van Toezicht controleert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, alsmede op het functioneren van het College van Bestuur en op (de realisatie van) het (meerjaren) beleid, het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd. We werken informeel al op deze manier. Het bestuur en de GMR hebben ingestemd. We gaan dit nu formaliseren in sha Allah.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

Dhr. A.N. Joemman, voorzitter

Dhr. R. Rodjan

Mevr. N. William

Mevr. S. Nanhekhan

 

Directeur-bestuurder is dhr. Faried Walidin

 

Het bestuur van Stichting Iqra heeft samen met de scholen een strategisch beleidsplan opgesteld. Dit plan is behalve leidraad en inspiratiebron, het startpunt van onze beleidscyclus en helpt het ons kritisch te zijn op wat we doen. Het plan biedt ruimte om verschil te maken: elke school vertaalt de geschetste kaders in het plan naar doelstellingen op schoolniveau. Omdat het strategisch beleidsplan de lijnen uitzet voor beide scholen, geeft het tegelijkertijd onze verbondenheid met elkaar weer.

Onze visie

We zien dat het islamitisch onderwijs in Nederland groeit. Voorheen twijfelden ouders aan de kwaliteit. Dit werd gevoed door negatieve berichten over islamitische scholen. Vaak had dit niet betrekking op de kwaliteit, maar door de negatieve aandacht durfden de ouders het niet aan om hun kinderen op islamitische basisscholen in te schrijven.  


De laatste jaren is het beeld van islamitische basisscholen veranderd. Zo komen islamitische basisscholen de laatste tijd positief in het nieuws. Uit mediaonderzoeken blijkt dat kinderen op islamitische basisscholen het beter doen dan gemiddeld. De Cito-scores van de islamitische basisscholen en de inspectierapporten bevestigen dit beeld.

 

Ouders kiezen bewust voor islamitisch onderwijs. Ze vinden dat de opvoeding goed aansluit op de opvoeding thuis. Islamitische basisscholen doen het goed.

Onze missie

Wij willen samen met ouders ervoor zorgen dat onze kinderen zich in een veilige en prettige omgeving optimaal ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers. De islam is hierbij onze inspiratiebron. De islam stimuleert ons om te studeren en om een goed mens te zijn. Naast het geven van goed onderwijs leren we de kinderen vanuit de islam om goed mee te doen in de Nederlandse samenleving.


Als onze kinderen uitstromen naar het voortgezet onderwijs dan hebben zij zich onderwijsinhoudelijk maximaal ontwikkeld en vinden ze het leuk om onderdeel te zijn van de Nederlandse samenleving. We zorgen ervoor dat de overgang van islamitisch onderwijs naar (eventueel) niet-islamitisch onderwijs voor onze kinderen soepel verloopt door voldoende aandacht te besteden aan de Nederlandse gebruiken, normen en waarden. We maken onze kinderen weerbaar. Door te werken aan de weerbaarheid van onze kinderen, kunnen ze beter omgaan met allerlei vormen van uitsluiting, onrecht en discriminatie.

 

Onze kinderen kunnen de islam een plek geven in hun leven. Ze worden vanuit de islam gestimuleerd om mee te doen en ze kunnen dit uitleggen aan anderen in hun omgeving. Ook de ouders zien dit en kunnen de islam integreren in de opvoeding van hun kinderen.

 

Onze mission statement is:

Wij zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving, waarin onze kinderen vanuit de islamitische identiteit zich optimaal kunnen ontwikkelen tot actieve en weerbare burgers.

Onze identiteit

De islam leert ons om een beter mens te zijn in de samenleving waarin we leven. De islam moedigt mensen aan om elkaar te helpen, elkaar lief te hebben en in harmonie met elkaar samen te leven. Ook stimuleert de islam om kennis op te doen en je bijdrage te leveren. Moslims in Nederland worden dus vanuit de islam gestimuleerd en aangemoedigd om mee te doen in de Nederlandse samenleving.

 

De islam en de westerse samenleving gaan heel goed samen. Sommige zaken lijken in eerste instantie niet verenigbaar. Dit wordt vaak gevoed door de media en politiek. De islam geeft ons echter de oplossing. De islam leert ons dat wij mee moeten doen. De islam biedt moslims de mogelijkheid om invulling te geven aan hun geloof waarbij een moslim zich dient te houden aan de wetten en regels die gelden in de samenleving waarin zij leven.


De grootste groep moslims op de wereld en ook in Nederland zijn de ahle sunnat wal jamaat (soennieten). De leer van de ahle sunnat wal jamaat is voor ons de basis. Er zijn binnen deze stroming meerdere substromingen en over diverse zaken is er een meningsverschil tussen geleerden. We willen onze kinderen hier niet mee ‘lastigvallen’. We zitten op een basisschool en moeten ons richten op de zaken die ons verenigen.

  • Wij richten ons daarom alleen op de basis.
  • En wat betreft zaken waar er een meningsverschil over is, kiezen wij ervoor om de kinderen (en ouders) vrij te laten in hun keuze.
  • Wij accepteren en respecteren de verschillende keuzes binnen de vier wetscholen.